Blog > Komentarze do wpisu
Monografia liczby 6.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE I : MONOGRAFIA LICZBY 6

Imię i nazwisko prowadzącego: Karolina Janczura

Klasa: I

Temat zajęć: Monografia liczby 6. Nauka pisania cyfry 6.

Cel ogólny:

-        zapoznanie uczniów z liczbą 6 i jej zapisem cyfrowym;

-        kształtowanie pojęcia liczby 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym i algebraicznym.

Cele operacyjne:

Uczeń:

-        określa liczebność zbiorów;

-        tworzy zbiory sześcioelementowe i przelicza zbiory w zakresie 6;

-        używa liczebników porządkowych do określenia kolejności przedmiotów;

-        stosuje metodę mierzenia polegającą na układaniu kilku jednostek miarowych na mierzonej długości i szerokości;

-        wie, jak napisać cyfrę 6;

-        dodaje i odejmuje liczby w zakresie 6;

-        rozkłada liczbę 6 na czynniki w aspekcie algebraicznym;

-        rozwiązuje proste zadania tekstowe na podstawie rysunków.

Metody:

-        oglądowa – pokaz;

-        słowna – pogadanka;

-        praktyczna.

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:

sylwety kwiatów wiosennych, plansza monograficzna liczby 6, patyczki, „liczby w kolorach”, karty pracy, zeszyty w kratkę


Przebieg:

1. Poznanie nowej liczby przez powiększenie znanej już liczby o 1:

Rozwiązanie zadania tekstowego:

W ogródku przed domem zakwitło 5 czerwonych tulipanów i 1 żółty tulipan. Ile razem zakwitło tulipanów?

- Nauczycielka wiesza na tablicy obrazki przedstawiające 5 czerwonych i 1 żółty tulipan, a następnie prosi uczniów o:

a) ułożenie przed sobą tylu patyczków, ile jest tulipanów czerwonych,

b) dodanie tylu patyczków, ile jest tulipanów żółtych,

c) policzenie ile jest razem patyczków,

d) udzielenie odpowiedzi do zadania, ile zakwitło tulipanów?

2. Liczba w aspekcie kardynalnym:

- Nauczycielka przypina na tablicy obrazki przedstawiające różne rodzaje kwiatów wiosennych: , 3 przebiśniegi, 4 pierwiosnki, 5 żonkili, 6 tulipanów, 6 zawilców, 6 krokusów.

- Z przypiętych kwiatów dzieci wyodrębniają zbiory, dokonując klasyfikacji i liczą ilość elementów w zbiorach (przekładają elementy, liczą w różnych kierunkach).

- Stwierdzenie, że liczba elementów w zbiorze nie zależy od ich wielkości, sposobu ułożenia i kierunku liczenia.

- Odszukanie zbiorów równolicznych i stwierdzenie, co mają ze sobą wspólnego.

3. Liczba w aspekcie porządkowym:

- Nauczycielka wiesza na tablicy obrazki przedstawiające wiosenne kwiaty, po jednym z każdego rodzaju, a następnie prosi o:

a) przeliczenie ilości kwiatów, od lewej i prawej strony

b) podanie 3 kwiatka z prawej strony

c) podanie 6 kwiatka z lewej strony

d) określenie, na którym miejscu z kolei znajduje się przebiśnieg

e) określenie, na którym miejscu z kolei znajduje się tulipan

f)  nazwanie 4 kwiatka z prawej strony

g) nazwanie 2 kwiatka z lewej strony

4. Liczba w aspekcie miarowym:

Wykorzystanie „liczb w kolorach”

- Nauczycielka rozdaje dzieciom „liczby w kolorach”, a następnie prosi o:

a) sprawdzenie, ile potrzeba klocków białych, żeby zmierzyć długość klocka zielonego

b) ułożenie dywanika o bokach długości zielonego klocka

5. Pisanie cyfry jako znaku graficznego liczby

-Pokaz cyfry –najpierw pisanie palcem w powietrzu, następnie pokaz tablicy monograficznej.

-Nauczycielka zapisuje dużą cyfrę na tablicy.

-Dzieci piszą cyfrę za pomocą gumki na stoliku oraz palcem na plecach kolegi.

-Dzieci swobodnie zapisują cyfrę na czystej kartce ( duże i małe cyfry)

-Pisanie litery po śladzie na karcie pracy.

-Zapis w zeszycie, w  kratkach ołówkiem

6. Liczba w aspekcie algebraicznym i zadania tekstowe:

Zadania z wykorzystaniem sylwet kwiatów wiosennych.

Problemy dla uczniów:

a) Jeżeli w ogródku zakwitły 3 czerwone i 3 żółte tulipany to ile jest ich razem?

Zapisanie na tablicy, pod obrazkami działania:  3+3=6

b) Ania zerwała dla mamy  2 tulipany czerwone i 4 żółte, ile miała ich razem?

Zapisanie na tablicy, pod obrazkami działania: 2+4=6

c) Marysia zerwała w ogródku 6 tulipanów, 5 było czerwonych, ile żółtych tulipanów znalazło się w

jej bukiecie?

Zapisanie na tablicy działania:  5+....=6

Jaki jeszcze inny bukiet mogła skomponować z tulipanów rosnących w ogródku?

poniedziałek, 24 maja 2010, kaja312

Polecane wpisy